Mateřská škola

Mateřská škola ve Staré Vsi nad Ondřejnicí sídlí ve dvou budovách, v hlavní budově v ulici Nad Zámkem 497 (třídy Berušky a Broučci) a v budově odloučeného pracoviště v ulici Zámecká 38 (třídy Sluníčka a Hvězdičky).

V letošním školním roce navštěvuje mateřskou školu 93 dětí (25 dětí ve třídě nejmladších dětí „Berušky“ (2,5 – 3,5 let věku), 25 dětí ve třídě „Broučci“ (3,5-4,5 let věku), 18 dětí ve třídě „Hvězdičky“ (4,5-6 let věku) a 25 dětí ve třídě „Sluníčka“ (5 – 6 let věku). S dětmi pracuje 8 kvalifikovaných pedagogů a 2 asistentky pedagoga. O provoz se starají 3 provozní zaměstnanci. Provozní doba mateřské školy je od 6:15 do 16:30 hod.

Učitelky pracují s dětmi podle Školního vzdělávacího programu „Společně si hrát a společně poznávat“ platného od 1. 9. 2017, který byl k 1. 9. 2020 aktualizován. Dodatkem platným k 1. 9. 2021 byla upravena provozní doba mateřské školy, která je od letošního roku již od 6:15 do 16:30. Podle školního vzdělávacího programu sestavují učitelky výchovně vzdělávací plán pro každou třídu tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám dětí v dané třídě, byl pestrý, zajistil, aby se děti učily co nejpřirozeněji a nejefektivněji a trávily bezpečně a kvalitně svůj čas ve školce. Školní vzdělávací program je zpracován tak, aby bylo možné vhodně reagovat na aktuální situaci v každé třídě, na dění v obci i ve světě.   

Dbáme na to, aby si děti osvojovaly zdravé životní návyky. Snažíme se, aby se děti správně a přirozeně rozvíjely, osvojovaly si nové dovednosti a získávaly znalosti aktivně, především pomocí vlastní zkušenosti, prožitku, interakcí s učitelkou i s ostatními dětmi. Velmi se snažíme zajistit dětem co nejpestřejší a nejkvalitnější didaktické pomůcky a využíváme stávajícího didaktického vybavení školky, které je na velmi dobré úrovni, což v minulých školních letech potvrdilo i šetření České školní inspekce.  U nejmladších dětí dbáme na to, aby se co nejlépe a nejpřirozenějším způsobem adaptovaly na nové prostředí a novou sociální situaci a v příjemném klimatu hodnotně trávily svůj čas, hledaly si kamarády a osamostatnily se. U starších dětí nám jde především o podporu jejich zdravého rozvoje a vývoje, o vytvoření podnětného prostředí pro přirozené a radostné učení, osvojování si nových dovedností, vědomostí a zkušeností a přirozený přechod k dalšímu vzdělávání a životní etapě.

Naším záměrem je vést děti k úctě k okolnímu prostředí, k vytváření pocitu sounáležitosti a hrdosti na místo, kam patří. Dbáme na to, aby si děti osvojovaly základní společenské hodnoty a vytvářely si postoje, které jim budou pomáhat dobře a zdravě žít v nejbližší i v širší společnosti. Usilujeme o úzkou spolupráci s rodinami dětí a vytváření partnerských vztahů. Spolupracujeme s obcí a dalšími organizacemi jak v obci tak i mimo ni, například s humanitárními a kulturními organizacemi nebo s místními živnostníky. K pobytu dětí venku, k upevňování zdraví dětí a zlepšování jejich fyzické zdatnosti a pohybových schopností využíváme pestrosti, kterou naše okolí nabízí. V tomto školním roce zprostředkujeme dětem několik divadelních představení v mateřské škole a jednu návštěvu Divadla loutek Ostrava, případně návštěvu Planetária Ostrava. Dále plánujeme představení sférického kina, návštěvu hřbitova v období „Dušiček“, dvakrát ročně exkurzi v místním kostele, účast dětí na výstavě ovoce a zeleniny pořádané místními zahrádkáři, účast na výstavě chovatelů, akci Dračí rejdění. V měsíci květnu nebo začátkem června uspořádáme pro děti školní výlet a ke dni dětí Výpravu za pokladem, naučnou výpravu ke Dni země, lyžařský výcvik pro předškolní děti a plavecký výcvik. Věříme, že epidemická situace, která ovlivnila v minulých dvou školních letech realizaci plánovaných akcí pro děti, bude letos příznivá a nám se podaří zajistit dětem zajímavé kulturní, vzdělávací a sportovní akce. 

Několikrát ročně pořádáme pro děti v rámci jednotlivých tříd „Dny v přírodě“, kdy děti tráví větší část dne venku, formou vlastních prožitků poznávají přírodu a okolí obce a hrají různé hry. Děti se také účastní akcí pořádaných obcí v souvislosti s kulturními tradicemi a svátky. Na podzim pořádáme pro děti i jejich rodiče romantickou výpravu s lampiony „Brouček se loučí s létem“ a v měsíci červnu „Den s rodiči“, dále vánoční besídky a besídky ke Dni matek. Velmi úzce spolupracujeme se základní školou nejen při společných akcích „Dýňobraní“ a „Jarní tvořivé dílny“, ale také podporujeme různá setkávání předškolních dětí se školáky, společně organizujeme Mikulášskou nadílku, pasování budoucích prvňáčků, Vánoční koncert, Den s rodiči a další.

V prosinci pečeme perníčky, v rámci tříd si děti užijí Vánoční nadílku pod stromečkem. V únoru uspořádáme pro děti Karneval v maskách, v březnu tradiční „Vynášení Moreny“. V průběhu školního roku chystáme pro děti i rodiče další projekty a akce.

Prostřednictvím společnosti RYTMIK Dětem o.p.s. nabízíme dětem starším čtyř let zájmové kroužky pohybového, polytechnického a jazykového charakteru.