Využití školní knihovny ke zlepšení enviromentální výchovy – mezinárodní projekt Erasmus+ – 2015-2017 

Nový projekt  se zabývá zkoumáním životního prostředí a obohacuje tak   enviromentální výchovu. Společnými partnery jsou školy ze Španělska, Rumunska, Maďarska, Chorvatska, Itálie a Turecka. Celý projekt je zaměřen na čtyři témata: ekosystém, recyklování odpadu, šetření vodou a obnovitelné zdroje energie. Nový projekt  se zabývá zkoumáním životního prostředí a obohacuje tak   enviromentální výchovu. Společnými partnery jsou školy ze Španělska, Rumunska, Maďarska, Chorvatska, Itálie a Turecka. Celý projekt je zaměřen na čtyři témata: ekosystém, recyklování odpadu, šetření vodou a obnovitelné zdroje energie.

První návštěva – Granada, Španělsko – 25. 11. – 29.11. 2015

Víla Kevinka

Naším prvním úkolem bylo vytvořit postavičku nebo zvířátko, které nás bude mít za úkol  provázet celým projektem. Rozhodli jsme se využít fantazii našich žáků a ti v rámci projektového dne, kde jsme také oficiálně zahájili náš nový projekt, vytvořili několik návrhů z různých materiálů (látky, krabičky, papír apod). Nakonec jsme vybrali jednu postavičku, no, spíše postavu. Vítězem se stala Víla Kevinka Květinka žáků 6.A třídy. Abychom mohli tuto vílu předat ostatním zahraničním  školám při první návštěvě, vytvořili žáci 6. třídy 6 miniatur.

První setkání se uskutečnilo v termínu od 25. 11. – 29. 11. ve španělském městě Granada. Naši školu zastupovaly paní učitelky Cholevová, Kunzová a Hermanová. Na nové partnery jsme se velice těšily a těšení nezklamalo. Velice příjemní lidé, některé známe již z prvního projektu Barvy, tvary, emoce. Španělskou školou jsme byli mile přivítáni, žáci nám alespoň trošku ukázali svou školu, venkovní prostředí a mateřskou školu, kde jsme žáky ve třídě mohli také navštívit. Pak nás čekalo mnoho práce na organizaci a realizaci projektu. Dohodli jsme se, že v prvním školním roce splníme úkoly dvou oblastí: ekosystém a recyklace odpadů. Z každé oblasti, která obsahuje mnoho aktivit, které si rozdělí jednotlivé třídy, musí vzniknout kniha. Tu předáme ostatním školám a my si od nich zase jejich knihy dovezeme. Jaká třída se na které aktivitě bude podílet, můžete vidět v koutku projektu Erasmus+ u prvního schodiště. Věříme, že se do projektu zapojí co nejvíce našich žáků a využijí tak naši školní knihovnu či počítačovou učebnu k získávání potřebných informací k daným tématům. Již několikrát jsme se přesvědčili, že máme šikovné žáky, kteří toho dokáží hodně.

1. mezinárodní workshop v Itálii – březen 2016

Druhý  týden v březnu jsme navštívili druhého partnera našeho mezinárodního projektu, kterým byla škola v Itálii v San Marcellu.  

Navštívili jsme a prohlédli si 2 základní školy a 3 mateřské školy. Škola se nachází ve vesnici San Marcello a je pro děti z dalších 2 okolních vesnic. Učí se tam děti od 6 do 14 let. Okolí vesnice působí uklidňujícím dojmem, všude je spousta zeleně a nádherné scenérie. V tomto období  již rozkvétaly stromy a zelenala se tráva. Prohlédli jsme si celou školu, navštívili jsme některé třídy, kde se nás žáci ptali na různé věci týkající se naší školy. Předvedli jsme si společné práce, které jsou zpracovány do knihy, která je zaměřena na ekosystémy. Společně jsem se dohodli na detailech dalšího pokračování, druhé knihy zaměřené na recyklaci. V mateřských školách mají vždy malou zahradu za školkou, kterou využívají v teplých dnech. Děti měly pro nás připraveno vždy krátké představení. Všechna videa zpracoval Petr Monok z Maďarska.

2. mezinárodní workshop v Rumunsku – květen 2016

Druhý mezinárodní workshop našeho projektu se konal tentokráte v Rumunsku, ve východním městě ležícím skoro u delty Dunaje, v Braile. Uskutečnil se v týdnu po obecních slavnostech. Tématem byla recyklace. Všechny úkoly týkající se tohoto tématu naši žáci splnili, a tak je mohla p. uč. Cholevová odprezentovat ostatním zemím. Pro zajímavost: děti 3. třídy vyplňovaly dotazník o recyklaci, pro všechny žáky byl uspořádán program „Tonda Obal na cestách“, kde se žáci dozvěděli zajímavé informace o recyklaci odpadu a vyzkoušeli si, zda umějí správně třídit. Žáci 5. třídy navštívili výukové středisko v nedalekém OZU v Ostravě. Osmáci připravovali a vyrobili kontejnery pro  papír a plasty a jednotlivé třídy si je už samy dozdobily. Proběhl sběr starého papíru a zelený tým kontroloval třídění odpadu ve škole. Dokonce kluci ze sedmičky vyrobili hudební nástroje z recyklovatelného materiálu: chrastítko a dešťovou hůl. Všechny školy měly svou prezentaci a můžeme konstatovat, že všude se dětem tyto úkoly moc líbily. Tak přibylo  v naší školní knihovně sedm knih o recyklaci s novými nápady.

Mezinárodní setkání v Chorvatsku – Slavonski Brod – září 2016

Druhé mezinárodní setkání se uskutečnilo v chorvatském městě Slavonski Brod. Leží ve Slavonii, na řece Sávě. Žije zde 64 000 lidí. Velký význam v Brodě hraje říční přístav, na cestě mezi Záhřebem a Bělehradem. také jsou zde i četné továrny na výrobu potravin. Zpracovává se ovoce, zelenina a obiloviny z úrodné Slavonie. Kromě řeky Sávy a železnice je město napojené také dálnicí Záhřeb – Bělehrad. Okolo města jsou četné rybníky, vinice a jezero Petnja. Naším partnerem je Základní škola Hugo Badaliče. V rámci aktivit projektu jsme navštívili krajinnou oblast Kopački rit s mnoha ekosystémy, vesničku Stara Kapela s dochovanými tradicemi, hlavní město Záhřeb. Přivítal nás také starosta Slavonského Brodu, povyprávěl o regionu a školství v Chorvatsku.

Hlavním tématem bylo zrušení plánovaného workshopu v Turecku. Důvody byly dva: neúčast tureckého týmu na mezinárodním setkání a politická situace v Turecku. Jelikož se partnerská škola nachází v samotném hlavním městě Ankaře, rozhodli jsme o změně místa posledního workshopu. Ten se uskuteční opět v Itálii. Dalším tématem bylo plnění samostatného celku s názvem Voda. Probrali jsme plánované aktivity, které již na naší škole probíhají. Výsledek – knihu zhotovenou z aktivit budeme prezentovat na workshopu v Maďarsku.

Soutěž – Voda, voda voděnka – 17. 10. 2016

V rámci projektu Erasmus+ jsme uspořádali hudebně-recitační soutěž s písněmi a básněmi o vodě. Předkolem soutěže bylo vyhledávání písní a básní týkající se vody. Naši žáci 5. až 8. třídy tvořili seznamy takových písní a básní. Dokonce našli asi 110 písní o vodě. Někteří žáci se pokusili vytvořit vlastní básně o vodě. Pak si vybrali jednu z písní a tu se naučili, aby se mohli zúčastnit třídní soutěže v hudební výchově. První část soutěže byla stejná i v literatuře. Žáci recitovali vybrané básně.

Vyhlásili jsme školní kolo hudebně-recitační soutěže, které se vybraní žáci zúčastnili. Jeden žák s písní a jeden s básní. Soutěžní odpoledne se vydařilo, bylo obtížně vybrat vítěze.

3. mezinárodní workshop v Maďarsku – listopad 2016

Předposlední mezinárodní workshop projektu Erasmus+ se uskutečnil v maďarském městečku Tiszafüred. Desetitisícové městečko leží asi 150 km od Budapešti na řece Tise. Je obklopeno velkým množstvím jezer. Hlavním tématem tohoto setkání byla prezentace aktivit žáků ve škole na téma „Šetření vodou“. Naši žáci se podělili o rozmanité úkoly, které plnili nejen v hodinách některých předmětů, ale také po vyučování či v přírodovědném kroužku. Vyráběli jsme srážkoměry, domácí vodní filtr, dělali jsme pokusy s vodou, zkoumali pramen řeky Ondřejnice, psali příběh o dešťovém mužíčkovi, organizovali školní soutěž „Voda, voda, voděnka“ a srovnávali znalosti při vstupním a výstupním dotazníkovém šetření. Všechny aktivity tvoří opět knihu, v pořadí již třetí. Připomínám, že již máme knihy o ekosystémech a o recyklaci. Knihu jsme pro naše partnery připravili v jazyce anglickém, pro naše žáky a veřejnost v jazyce českém. Jak se naše prezentace líbila? Mohu říct, že jsme splnili úkoly na výbornou. Naši žáci jsou velmi aktivní.

4. mezinárodní workshop v Itálii – březen 2017

Poslední mezinárodní workshop projektu Erasmus+ se uskutečnil opět v italském městečku San Marchello a Jesi. Hlavním tématem byly obnovitelné zdroje energie. I když jsme již toto městečko a školu navštívili, bylo se opět na co dívat. Žáci 9. ročníku nám přednesli svou prezentaci o obnovitelných zdrojích energie. My jsme si představili práce z našich škol a tak nám do školní knihovny přibyla další kniha. Hlavním úkolem žáků bylo zmapovat oblasti obnovitelných zdrojů energie v ČR a blízkém okolí, vyrobit deskovou hru na toto téma. Někteří žáci vyráběli dřevěný hamr, či větrné mlýny. V Itálii jsme měli možnost navštívit fotovoltaickou elektrárnu. Dokonce i dům, který si své energie vyráběl zcela sám.

5. závěrečné setkání ve Staré Vsi nad Ondřejnicí – květen 2017

Tak už zase končíme. Ptáte se, co? Další mezinárodní projekt, tentokrát ERASMUS+. Ty 2 roky uběhly strašně rychle, ve dnech 24.- 28. 5. jsme měli možnost uvítat mezinárodní učitele v naší škole. Škola byla velmi hezky vyzdobená, měli jsme opravdu co ukázat. Pochvala patří žákům, kteří ukázali, že se angličtiny nebojí, vyzkoušeli si možnost komunikovat anglicky, což je nesmírně těžké.  Všem našim hostům jsme ukázali i folklórní tradice, z čehož byli nadšeni.  Přivítal nás také otec Jan Slavík a také starosta obce ing. Dalibor Dvořák. Součástí tohoto setkání byla i návštěva přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Vyšlo nám nádherné počasí a většina zahraničních kolegů byla ráda, že vidí v praxi, jak tato elektrárna funguje. Poděkování patří jak žákům, tak i kolegům za pomoc při organizaci tohoto setkání a za podporu při projektu.  Zvláštní poděkování si zaslouží paní učitelka Hana Cholevová, která byla koordinátorkou celého projektu. 

Co říci závěrem?

Dalších šest zahraničních zemí a měst ví, kde je a jak žije obec Stará Ves nad Ondřejnicí.