Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, a s ohledem na metodiku vydanou MŠMT „Postup při hodnocení žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020“, stanovuje ředitelka školy tyto závazné pokyny pro závěrečné hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020.

Pokyny zohledňují skutečnost, že průběh II. pololetí školního roku 2019/2020 byl výrazným způsobem ovlivněn „vyšší mocí“ a není tedy žádoucí, aby hodnocení učitelů mělo negativní vliv na realizované závěrečné hodnocení žáků.

Pro závěrečné hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020 bude učitel vycházet:

  • z podkladů hodnocení žáka při prezenční formě vzdělávání (tzn. do 10. 3. 2020);
  • podpůrně z aktivit žáka při plnění zadané samostatné práce při distanční formě vzdělávání (tzn. od 11. 3. 2020);
  • podpůrně z kvality žákem odevzdané samostatné práce při distanční formě vzdělávání (tzn. od 11. 3. 2020);
  • podpůrně ze specifických podmínek žáka při realizaci distanční formy vzdělávání;
  • podpůrně z výsledků hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Bude-li mít zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení za II. pololetí školního roku 2019/2020, může v souladu s §69 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad. Ředitelka školy (krajský úřad) nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

Mgr. Yvetta Kunzová. ředitelka školy