Základní škola

Milí rodiče, posláním naší školy je poskytovat výchovu a vzdělávání v rámci předškolní a školní docházky, pomáhat žákům rozvíjet jejich osobnost, získávat poznatky o světě, životě, člověku apod. Vedeme děti k vytváření vlastního úsudku a hodnocení, spolupráci se spolužáky, vztahu mezi žáky.  Během školního roku organizujeme 2 projektové dny, kterými se snažíme zpestřit vzdělávání a učení žáků. V těchto projektech se žáci dovědí mnoho nového o tématech, učí se pracovat ve skupinách, hodnotit své práce a sledovat práce spolužáků. Pro žáky připravujeme také mimoškolní aktivity – jako jsou sportovní a vědomostní soutěže, které jsou přínosem pro srovnávání žáků s okolními školami, společná odpoledne s rodiči, tematické dny, soutěže.

Nabízíme řadu zájmových kroužků – přírodovědný, počítačový, sportovní, keramický, country kytara, školní časopis, anglický, atletický kroužek, karate ad.

Naše škola navázala třetí etapou na projekt, který je spolufinancován evropskou unií s názvem ŠABLONY III. STARÁ VES N. O. s reg. číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021767, který začneme realizovat od 1. 9. 2021. Náplní jsou projektové dny v MŠ a ZŠ, činnost školního asistenta v MŠ a ZŠ a klub a doučování pro žáky ZŠ.
V letošním školním roce pokračujeme s mezinárodním projektem Leave Anger Behind – Nechte hněv stranou (Erasmus+) č. d. 2019-1-LT01-KA229-060479_4. Projekt je kvůli koronavirové pandemii prodloužen na dobu od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022. V projektu jsou zapojeny tyto země: Itálie, Turecko, Litva, Irsko, Dánsko a naše škola.

Vnitřní zařízení školy se stále modernizuje. Máme třídy vybaveny výškově stavitelnými žákovskými lavicemi, v učebnách 1. stupně jsou v části tříd koberce, chodby jsou vybaveny odpočinkovými zónami. Specializovaná výuka probíhá v odborných učebnách – fyziky a chemie, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy,  školních dílnách, učebně vaření, keramické dílně. Zcela nová je multimediální jazyková učebna. Ke zpestření výuky využíváme interaktivní tabule, dataprojektory, počítačovou učebnu a další didaktickou techniku: např. digitální kamera, digitální fotoaparáty, hardware a software na zpracování digitálního audio a video záznamu, ozvučovací aparaturu, kopírovací stroje, tiskárny. Učebnice jsou v dostatečném množství v ucelených řadách a jsou průběžně modernizovány.

Modernizací technického charakteru prošla starší část budovy, kde proběhla kompletní výměna otopné soustavy. Za školou se buduje sportovní areál, od tohoto školního roku budou mít žáci k dispozici multifunkční hřiště, workoutové hřiště, venkovní učebnu a děti MŠ a ŠD novuu část s hracími prvky. Zbývá již jen zmodernizovat doskočiště a běžeckou dráhu.

U nás ve škole…

Třídy

Odborné učebny

Chodby

Rekonstrukce budovy A  rok 2021

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Zázemí za školou

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Vysokou úspěšnost mají žáci u přijímacího řízení na střední školy, menší část žáků odchází do učebních oborů.

Další skupinu žáků tvoří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci se vzdělávají na naší škole formou individuální integrace v běžné třídě, většině z nich je doporučena pedagogická intervence či předmět speciální pedagogické péče.Ten je zajišťován od školního roku 2017/2018 speciálním pedagogem.

Školní družina využívá k svému provozu nejen školní, ale i vlastní prostory.

Stravování žáků je zajištěno v prostorné školní jídelně s vlastní kuchyní. Pitný režim je zajištěn formou čaje a neslazenými nápoji z automatů.

Z důvodů bezpečnosti jsou vstupy do budovy školy a žákovské šatny monitorovány kamerami, u hlavních vchodů je nainstalováno centrální otevírání.  

Připravili jsme pro vás k nahlédnutí kroniky naší školy, které jsou shrnutím života ve škole v průběhu roku. Samozřejmě se nedá několika stranami popsat vše, co se ve škole uskutečnilo. Tak alespoň v kostce.

 Kronika školy 2018/2019  Kronika školy 2019/2020
   Sportovní kronika 2015/2016