Zápis ze schůze výboru SRPŠ 22. 9. 2020

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 22. září 2020

 1. Třídním důvěrníkem za 1. třídu byla zvolena Eva Galásková.
 2. PODĚKOVÁNÍ ZA AKTIVNÍ PŘÍSTUP OBCE k otázkám školy. Zásadním bodem v zápise z poslední schůze výboru SRPŠ (https://archiv.zs-staravesno.eu/2019/11/14/zapis-ze-schuze-vyboru-srps-ze-dne-5-listopadu-2019/) byl bod 8.

Formulace „LAXNÍ PŘÍSTUP OBCE“ vyjadřovala objektivně daný stav z pohledu SRPŠ a měla pomoci posunout školu mezi priority. Slovo laxní znamenalo beroucí na lehkou váhu – nemělo za cíl „ve veřejném prostoru hanlivě označit nicnedělání obce“, jak to bylo dodatečně interpretováno na zasedání zastupitelstva 18. 11. 2019.

Vzhledem k budování kanalizace a ostatním aktivitám obce velice pozitivně vnímáme aktuální situaci. Vedení školy má nyní dle názoru SRPŠ dostatečnou informovanost o prioritách a rozvaze jednotlivých investic. Např. nutné investice do otopné soustavy jsou již zrealizovány a aktuální jsou i rekonstrukce střechy, zateplení budovy a výměna oken.

 Za posun ze strany obce, zajištění dotací a financování tímto velice děkujeme.

 1. ŽÁDÁME RODIČE O OBEZŘETNOST. V návaznosti na předchozí bod prosíme rodiče o trpělivost a zvýšenou opatrnost v následujících měsících, kdy bude probíhat zmíněná modernizace školy.
 2. K dotazu rodičů, zda byly vyčerpány všechny finanční prostředky ke konci minulého školního roku, nám paní ředitelka předložila soupis vyčerpaných prostředků na dopravu a školního vybavení pro děti. Přehled využitých peněžních prostředků v MŠ byl sdělen na schůzkách rodičů ve všech odděleních MŠ.
 3. Dar škole SRPŠ odsouhlasilo ve stejné výši jako loni, a to 300,- Kč pro žáky ZŠ a pro žáky v MŠ 600,- Kč.
 4. Škola zrušila do konce roku všechny plánované akce – Vítání podzimu, Dýňobraní, Vánoční jarmark z důvodu rekonstrukce školy i momentálních hygienických pravidel.
 5. Vzhledem k momentální situaci se tento rok nebude pořádat Školní ples.
 6. Pokud rodiče uhradí dítěti kroužek, který nebude moci kvůli momentální situaci probíhat, peníze za neproběhlé kroužky se budou vracet. Uhrazené příspěvky na družinu se vracet nebudou.
 7. Probíhající kroužky – informatika, country kytara, školní časopis.
 8. Sportovní kroužky neprobíhají.
 9. Byl vznesen dotaz, zda žáci na prvním stupni nemohou v rámci jednoho předmětu sloučit sešity, např. diktáty a prověrky a popř. nechávat ve třídě.
 10. Pro případ distanční výuky byly děti od 4. třídy seznámeny s internetovou aplikací Microcoft – Teams, kterou budou používat.
 11. V případě distanční výuky vyučující žáků od 1.-3. třídy budou komunikovat s rodiči prostřednictvím emailu, papírových zápisů, atd. vždy dle dohody a situace žáka.
 12. Platby škole jako např. kroužky, družina, příspěvek škole … nelze uskutečňovat bezhotovostně.
 13. Byli jsme informování, že Multifukční hřiště za školou se již používá, momentálně se čeká ještě s předáním hřiště pro družinu a MŠ, dokončuje se venkovní učebna.
 14. Škola prosí rodiče, především tatínky, o pomoc při stěhování lavic a ostatního vybavení tříd žáků nižších ročníků z nové budovy (A) do staré budovy (B). Výzva k výpomoci bude zveřejněna na webových stránkách školy.
 15. Škola plánuje vybudování multimediální jazykové učebny. Realizace započne po výměně oken v dané učebně. Plánované dokončení – březen 2021.
 16. Jako zástupce SRPŠ byla do školské rady jednomyslně zvolena Marie Javorková.
 17. Možnost rozšíření provozu MŠ od 6.15h je možný, ale až od příštího roku, je nutné tyto změny nahlásit na Krajském úřadě.
 18. Sběr papíru je v Staré Vsi pozastaven, ale stále je možné odevzdat železo a drahé kovy. V Krmelíně je možné odevzdávat všechno.
 19. Dle nařízení vlády je povinnost nosit ve škole roušky. SRPŠ nabízí dětem, které zapomenou roušku, tuto zakoupit na vrátnici. Není povinností školy tyto ochranné pomůcky zajistit.

Přítomni:

Kateřina  Machancová (Hvězdičky), Michaela Janošková (Berušky), Anna Zahradníková (2., Slunička), Veronika Vacková (Broučci) Ing. Pavel Raška (4.A), Ing. Ing. Lenka Špidlová (4.B), Ing. Petra Paličková (5.), Ing. Václav Šmýra (6.A), Marie Javorková (6.B), Mgr. Monika Štegnerová (7.),  Lenka Čejková (8.), Sylvie Chalupová-Maxová (9.A), Kamila Pavelková (9.B), Eva Galásková(1.A)

Mgr. Yvetta Kunzová, Mgr. Olga Machačová

 

Omluveni:

Veronika Kunčárová 3.A

 

Zapsala dne 22. 9. 2020, Lenka Čejková a Ing. Lenka Špidlová